ALGEMENE VOORWAARDEN

Aanmelden initiatief

Voor een mooie stad is een open stadscommunity voor de Gemeente Hoorn en daarom is iedereen welkom. Zowel individuele personen als organisaties (rechtspersonen) kunnen kosteloos een initiatief aanmelden bij VEMS via het aanmeldformulier op https://vooreenmooiestad.nl/jouw-idee/

Na de aanmelding tracht VEMS binnen 5 werkdagen contact op te nemen met de initiatiefnemer, voor het inplannen van een intakegesprek in het stadslab op de Wisselstraat 8 in Hoorn. Tijdens dit intakegesprek, legt de initiatiefnemer zijn of haar idee uit en wordt door VEMS beoordeeld of het idee bij voorbaat kansrijk genoeg is om draagvlak te creëren bij de inwoners van Hoorn. Mocht dit niet het geval zijn wordt geprobeerd het idee om te buigen met bijvoorbeeld de koppeling aan een goed doel zodat het idee meer bijdraagt aan een mooie stad en de kans op voldoende draagvlak wordt vergroot. In overleg met de initiatiefnemer wordt een streefaantal stemmen bepaald waarmee in de volgende verbindende fase voldoende bewijs voor draagvlak geleverd kan worden. Het termijn waarbinnen de stemmen verworven moeten worden, wordt in overleg met de initiatiefnemer vastgesteld. Dit termijn kan maximaal 6 maanden duren. De initiatiefnemer krijgt verdere instructies van VEMS over het aanleveren van content om het idee te kunnen publiceren.

Na het intakegesprek gaat VEMS onderzoeken wat de mogelijke impact van het idee kan zijn. Denk hierbij aan vragen als :  Valt het idee binnen de grenzen van de gemeente Hoorn? Is er een effect op de openbare ruimte? Is er een effect op privaat eigendom? Vervolgens bepaalt VEMS de eventuele vervolgstappen zoals bijvoorbeeld het contact opnemen met en meekrijgen van privé eigenaren of omliggende gemeenten. Nadat de eventuele benodigde vervolgstappen zijn uitgevoerd en de content is aangeleverd volgens de instructies, kan het initiatief online gepubliceerd worden in de ‘idee’ fase. De plaatsing van een initiatief is gratis.

VEMS behoudt zich het recht voor om initiatieven die zich aanmelden niet te plaatsen. De initiatiefnemer is zelf verantwoordelijk om te voorkomen dat de aangeleverde content geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van anderen, niet discriminerend is, niet oproept tot geweld, niet pornografisch is, geen privacy schendt, geen materiaal bevat waarvoor geen toestemming is ontvangen van de auteursrechthebbende, informatie bevat die om andere redenen onrechtmatig is.

Niveau Idee

Na publicatie beschikt de initiatiefnemer over een eigen projectpagina vooreenmooiestad.nl/projects/titelproject. Op deze pagina wordt het idee gepresenteerd met tekst, beeld, video en kan er op het idee gestemd worden. VEMS kondigd het initiatief aan via haar eigen kanalen, Facebook, de e-mailnieuwsbrief en de initiatieven muur in het stadslab. VEMS stelt het beeldmerk in verschillende formaten beschikbaar om te gebruiken in zowel print als online uitingen. Denk aan posters, flyers, banners, etc. Gebruik van het beeldmerk en het noemen van VEMS in uitingen wordt zeer op prijs gesteld. De initiatiefnemer is zelf verantwoordelijk voor het voeren van de campagne en het werven van stemmen. Zodra het streefaantal stemmen binnen de gestelde termijn voor meer dan 75% is behaald, plant VEMS tijdig een gesprek in om de ‘verbinden’ fase voor te bereiden. In dit gesprek wordt een inventarisatie gemaakt van alle benodigde middelen, materialen, vrijwilligers, diensten en sponsoren. Dit vormt de basis voor de afstreeplijst. VEMS geeft verdere instructies om content voor de afstreeplijst aan te leveren.

Wanneer het streefaantal stemmen niet binnen het gestelde termijn wordt behaald, kan het idee niet door naar niveau ‘vervinden’. Zodra het benodigde aantal streef stemmen is behaald binnen het gestelde termijn, wordt in overleg met de initiatiefnemer vastgesteld wanneer het volgende niveau ‘verbinden’ actief wordt. Het termijn waarbinnen de afvinklijst compleet moet zijn wordt ook vastgesteld. Er wordt samen met de initiatiefnemer bepaald welk deel van de afvinklijst
essentieel is voor doorgang van het initiatief en welk deel wenselijk is maar niet essentieel. Wanneer alle essentiële items zijn afgevinkt, kan in overleg met de initiatiefnemer overgegaan worden op het volgende niveau ‘Realiseren’.

Niveau: Verbinden

De initiatiefnemer zorgt voor één contactpersoon die telefonisch en via e-mail op werkdagen bereikbaar is. Voor elke bijdrage die aangemeld wordt via  vooreenmooiestad.nl, ontvangt de initiatiefnemer op een vooraf doorgegeven e-mailadres een automatische notificatie. Het is aan de initiatiefnemer om binnen 48 uur een reactie te geven. Het is aan de initiatiefnemer om te bepalen of een overeenstemming bereikt kan worden met de partij die een bijdrage aanbiedt. Wordt deze bereikt dan kan dit kenbaar gemaakt worden via de button ‘overeenstemming bereikt’ die terug te vinden is in de automatische notificatie e-mail.
Het is aan de initiatiefnemer om vervolgens het contact te onderhouden met de partij die een bijdrage biedt en om eventueel gemaakte afspraken na te komen.
VEMS helpt de initiatiefnemer met het opstellen en verspreiden van een tweede persbericht naar de lokale media.

Niveau: Gerealiseerd

VEMS functioneert alleen als tussenpersoon, waarbij VEMS bemiddelt tussen de initiatiefnemer, de gemeente Hoorn, inwoners en ondernemers. VEMS kan daarom niet verantwoordelijk gehouden worden als er iets misgaat (er is bijvoorbeeld geen benodigde vergunning aangevraagd, er gaat iets kapot, of iemand komt vervelend ten val etc.). De initiatiefnemer bedankt iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het initiatief. De initiatiefnemer dienst regelmatig updates te geven over de voortgang van het initiatief.

Niveau: Geprobeerd

Wanneer een initiatief om welke rede dan ook niet gerealiseerd kan worden en de initiatiefnemer er geen toekomst meer in ziet zal het initiatief het niveau ‘geprobeerd’ krijgen.