Latenwesamen.nl

Heel Hoorn Helpt
Alleen vanuit uw huis toch samen iets leuks doen? ga naar latenwesamen.nl!

De mooiste cadeautjes

Onverwachte ontmoetingen zijn de mooiste cadeautjes van het leven. Die leuke mevrouw die u in de winkel ontmoette, of het praatje met die grappige meneer bij de slager. Nu we door Corona gezonde afstand houden, ervaren we deze sociale cadeautjes minder vaak.

Daarom is er nu www.latenwesamen.nl, een initiatief waarmee mensen digitaal met elkaar in contact kunnen komen. Juist voor die korte praatjes, het gezellige gekeuvel en toevallige ontmoetingen. Zo maken we ieders dag een stukje mooier!

Op www.latenwesamen.nl plaats je in drie simpele stappen een oproepje om bijvoorbeeld met iemand ‘iets te gaan eten’ of ‘een praatje te maken’. Het is net zo gemakkelijk te reageren op iemand anders zijn bericht en zo in contact te komen met een ander.

Ontmoet nieuwe mensen vanuit je eigen huis, bepaal zelf hoe en wanneer je afspreekt en wat voor leuks jullie gaan doen.

Veel plezier!

Lees meer
  • idee
  • verbinden
  • gerealiseerd

Deel dit initiatief